Ogłoszenie o wyborze ofert - klatki dla królików

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:
Klatki dla królików.

Zamówienia udzielono firmie CHI-KA Anna i Grzegorz Karp sp.j., Łazów 131 A, 37-418 Krzeszów.