Zaproszenie do składania ofert na Dostawę odczynników do cytometru tkankowego oraz systemu mikroskopii odwróconej do skanowania i analizowania w polu jasnym lub w świetle fluorescencyjnym.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników do cytometru tkanowego oraz systemu mikroskopii odwróconej do skanowania i analizowania w polu jasnym lub w świetle fluorescencyjnym.