Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie projektu budowlanego Centrum Medycyny Regeneracyjnej.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16.04.2014 ogłasza konkurs ofert na:

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie projektu budowlanego dla Centrum Medycyny Regeneracyjnej jest niezbędnym elementem do powstania tego centrum. Zakres wykonania projektu budowlanego Centrum Medycyny Regeneracyjnej obejmuje:
1.      Wykonanie projektu budowlanego Centrum Medycyny Regeneracyjnej wraz z przyłączami,
2.      Wykonanie projektu nadbudowy i rozbudowy części istniejącego budynku stajni i zmiana sposobu użytkowania na funkcje laboratoryjne,
3.      Przygotowanie i złożenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.