Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie projektu budowlanego Centrum Medycyny Regeneracyjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Wykonanie projektu budowlanego Centrum Medycyny Regeneracyjnej.

Zamówienia udzielono firmie Studiococa Przemysław Brymerski, ul. Lenartowicya 142/79, 41-219 Sosnowiec.