Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników do systemu mikroskopii konfokalnej, dwufotonowej oraz fluorescencyjnej.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Dostawę odczynników do systemu mikroskopii konfokalnej, dwufotonowej oraz fluorescencyjnej.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników do systemu mikroskopii konfokalnej, dwufotonowej oraz fluorescencyjnej. o składzie:

1. przeciwciała pierwszorzędowe monoklonalne na hoście mysim, szczurzym, kozim oraz oślim skierowane przeciwko: desminie, aktynie oraz miozynie;

2. przeciwciała pierwszorzędowe poliklonalne na hoście mysim, szczurzym, kozim oraz oślim skierowane przeciwko antygenom HGF; IGF1, bFGF, VEGF; 

3. przeciwciała pierwszorzędowe poliklonalne na hoście mysim oraz szczurzym skierowane przeciwko antygenowi p53 i Ki67;

4. przeciwciała drugorzędowe anty mysie skoniungowane odpowiednio z fluorochromami AF 405, AF 488, AF 568, AF 633, AF 709;

5. przeciwciała drugorzędowe anty szczurze skoniungowane odpowiednio z fluorochromami AF 405, AF 488, AF 568, AF 633, AF 709;

6. przeciwciała drugorzędowe anty kozie skoniungowane odpowiednio z fluorochromami AF 405, AF 488, AF 568, AF 633, AF 709;

7. przeciwciała drugorzędowe anty ośle skoniungowane odpowiednio z fluorochromami AF 405, AF 488, AF 568, AF 633, AF 709;

8. pisaki, aby rysować hydrofobowego koła wokół tkanki przeznaczonej do barwienia immunofluorescencyjnego;

9. odczynniki do zamykania preparatów pod szkiełkiem nakrywkowym, przeznaczone do barwienia immunofluorescencyjnego;

10. odczynniki do wizualizacji jąder komórkowych