Ogłoszenie o wyborze oferty na Dostawę odczynników do systemu mikroskopii konfokalnej, dwufotonowej oraz fluorescencyjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100
02-787 Warszawa
 
Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:
Dostawę odczynników odczynników do systemu mikroskopii konfokalnej, dwufotonowej oraz fluorescencyjnej.
 
Zamówienia udzielono firmie BIONICUM Sp. z o.o., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa.