Konkurs na stanowisko: asystent - choroby wewnętrzne dużych zwierząt

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 11.06.2014

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.06.2014

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, choroby wewnętrzne dużych zwierząt

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat (-ka) ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.6).

Kandydat powinien posiadać dyplom lekarza weterynarii, może być studentem studiów doktoranckich w dziedzinie weterynarii. Kandydat powinien posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej z dużymi zwierzętami.  Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz posiadać predyspozycje pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób wewnętrznych dużych  zwierząt, poparte przynajmniej dwuletnim doświadczeniem. Kandydat powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie elektrofizjologii przewodu pokarmowego zwierząt i posiadać dorobek naukowy z tego zakresu. Wymagana jest płynna znajomość języka polskiego i angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW.
Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko
– odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
– wykaz publikacji naukowych
– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.109, pkt.1-5 ww. prawa
o szkolnictwie wyższym
– zaświadczenie lekarza medycyna pracy, dopuszczające do pracy na ww. stanowisku


Ponadto osoby spoza uczelni:
– kwestionariusz osobowy i 2 fotografie
– życiorys naukowy
– opinia z ostatniego miejsca pracy
– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile był/a zatrudniona


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.06.2014

 

ENGLISH VERSION:

 

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences (SGGW) –Faculty of Veterinary Medicine,
02-776 Warsaw, Nowoursynowska 159c St. Department of Large Animals Diseases with the Clinic

CITY: Warsaw

POSITION: research-didactic lecturer

DISCIPLINE: veterinary medicine

POSTED: 11.06.2014

EXPIRES: 25.06.2014

WEBSITE: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

KEY WORDS: veterinary medicine, large animal  internal diseases

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate who apply for the position should meet the requirements under Article. 118 of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (OJ No 164, pos. 1365, as amended.) Added Article 1 paragraph 91) of the Act dated. 18.03.2011 Act – Law on Higher Education, the Law on Academic Degrees and the Academic Title and Degrees and Title in the field of art and certain other acts (Journal of Laws No. 84, pos.455), and the Statute of the University (annex 6 point 9). The candidate should hold a DVM in Veterinary Medicine.

The candidate should have two year experience in clinical practice with large animal. The candidate should demonstrate outstanding potential for teaching. The successful candidate is expected to high predisposition to teach classes, supported by two year  experience.

The candidate should be prepared to: lead classes in the field of large animal diseases,  and conduct scientific research. The knowledge of animal’s gastrointestinal electrophysiology is required. The candidate should have great scientific achievements of scientific publications in this field as well as it is practical experience in these areas. Fluent in Polish and English.


Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, must be accompanied by:

  • application for employment
  • a copy of the DVM
  • a list of papers published and accepted for print (editorial certificate required)
  • candidate’s statement (on a special press) that such meets the requirements of Article.

Paragraph 109. 1 / in the Act and that WAU will be his main place of work as defined in
the/in the Act (printed issue of Personal Affairs Division)

  • opinion of the Faculty Committee on Teaching about their classes
  • a certificate authorizing an occupational medicine physician to work in a position.

In addition, people from outside the university:

  • personal questionnaire, two photos
  • scientific CV
  • feedback from the previous  job
  • a work certificate or a certificate of employment,

Deadline for the competition: 25.06.2014

 

Job Description (mandatory)

Job Title*

Research-didactic lecturer

Job Summary * (English, max 1000 characters)

The candidate should hold a DVM in Veterinary Medicine. The candidate should be prepared to: lead classes in the field of large animal diseases and conduct scientific research. The knowledge of animals’ physiology and pathophysiology and experience in clinical practice is required. Fluent in Polish and English.

Job Description (English, detailed information – max 3000 characters)

The candidate who apply for the position should meet the requirements under Article. 118 of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (OJ No 164, pos. 1365, as amended.) Added Article 1 paragraph 91) of the Act dated. 18.03.2011 Act – Law on Higher Education, the Law on Academic Degrees and the Academic Title and Degrees and Title in the field of art and certain other acts (Journal of Laws No. 84, pos.455), and the Statute of the University (annex 6 point 6). The candidate should have two year experience in clinical practice with large animal. The candidate should demonstrate outstanding potential for teaching. The successful candidate is expected to high predisposition to teach classes, supported by two year  experience. The knowledge of animal’s gastrointestinal electrophysiology is required. The candidate should have great scientific achievements of scientific publications in this field as well as it is practical experience in these areas.

Main Research Field *

Medical sciences

Sub Research Field

Veterinary medicine

Career Stage *

Early stage researcher or 0-4 yrs (Postgraduate)

Research Profile *

First Stage Researcher (R1)

Benefits (English, parental leave, vacation days, etc.)

vacation days

Comment/web site for additional job details (English)

www.sggw.pl

FP7 / PEOPLE / Marie Curie Actions (mandatory)

Research Framework Programme/
Marie Curie Actions *

NO

SESAM Agreement Number

     

Job Details (mandatory)

Type of Contract *

Permanent

Status *

Full-time

Hours Per Week (mandatory only for Full-time and Part-time status)

40

Organisation/Institute Contact Data (mandatory)

Organisation *

Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Faculty of  Veterinary Medicine

Organisation/Institution Type *

Academic

Faculty/Department/Research Lab

Department of Large Animals Diseases with Clinic

Country *

POLAND

City *

Warsaw

Postal Code

02-786

Street

Nowoursynowska 159C

E-Mail*

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Website

http://wmw.sggw.pl/en/

Phone responsible person

22 59 361 85

Mobile Phone

22 59 361 85

Fax

     

Application Details (mandatory)

Envisaged Job Starting Date (dd/mm/yyyy)

11/06/2014

Application Deadline *

25/06/2014

How To Apply *

email

Application e-mail (mandatory only if how-to-apply is set as e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Required Education Level (optional)

Degree *

DVM or equivalent

Degree Field *

Medical Sciences

Required Languages (optional)

- Required Languages 1

Language *

Polish

Language Level *

native

- Required Languages 2

Language *

English

Language Level *

advanced

Additional Requirements (optional)

Skill (English)

     

Specific Requirements (English)